دانلود کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour

[ad_1]

الکساندر هوبل مدل هایی را برای برنامه ریزی تولید تولید می کند و شاخص های عملکرد را برای بررسی رفتار سیستم تولید تجزیه و تحلیل می کند. وی با در نظر گرفتن عدم اطمینان از زمان تحویل مورد نیاز مشتری و زمان پردازش و افزایش پیچیدگی مدل تولید چند پروژه چند دستگاهی ، ادبیات موجود را گسترش می دهد. نتیجه ، از یک سو ، سیستم پشتیبانی تصمیم است که برای تعیین ظرفیت تولید و توسعه بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip استفاده می شود. از طرف دیگر ، نویسنده قدرت JIT را توسعه داده و تأثیر قوانین زمان بندی بر زمان تولید تولید را تحلیل و اثبات کرده است.

[ad_2]

source link