دانلود کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :

[ad_1]

این مقاله استفاده از روشهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی را برای اثبات اینکه کلسیم تأثیر بازخورد مثبتی در تقویت و حفظ فسفوریلاسیون CD3 دارد توصیف می کند و باید حساسیت سلولهای T را به آنتی ژنهای خارجی افزایش دهد. تحقیقات پیشنهادی نشان می دهد که کلسیم نه تنها می تواند به عنوان یک پیام رسان ثانویه عمل کند ، بلکه می تواند مسیرهای سیگنالینگ را در سلول ها از طریق تعامل مستقیم با لایه دو فسفولیپید تنظیم کند. روش به کار رفته در این مقاله همچنین پیشرفت مهمی را نشان می دهد زیرا ترکیبی از رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) با تجزیه و تحلیل پدیده های سیگنال در سلول های زنده است. علاوه بر این ، این مقاله پروتکل مونتاژ Nanodisc را بهینه می کند ، که می تواند دامنه کاربرد آن را در تحقیقات پروتئین غشایی گسترش دهد. همچنین شامل مطالعات مقدماتی در مورد ساختار ویروس دنگی NS2B-NS3p با آپروتینین است که ممکن است به تولید داروهای جدید علیه ویروس دنگی کمک کند.

[ad_2]

source link