دانلود کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :

[ad_1]

این کتاب بر اساس تأسیس مشاغل جدید در بخشهای پایدار لوکس و مد ، بر نقشهای مختلف کارآفرینی و نوآوری متمرکز است ، که همچنین شامل ویژگیهای شناختی و انگیزشی است. همچنین این واقعیت را مورد بحث قرار می دهد که بسیاری از نوآوری ها برای ارتقا development توسعه پایدار به پیشرفت تکنولوژیکی چشمگیری نیاز دارند.

[ad_2]

source link