دانلود کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa

[ad_1]

ایزابلا برتمن رابطه بین معلولیت ، فقر و کیفیت زندگی و چگونگی تأثیر اقدامات حمایت اجتماعی بر این رابطه را مطالعه کرد. تمرکز این مطالعه آفریقای جنوبی است. بر اساس مصاحبه های کیفی با افراد آسیب دیده و همچنین افراد محلی با معلولیت و متخصصان سیاست اجتماعی ، نویسنده دیدگاه روشنگری در مورد گفتمان معاصر در مورد سیستم های حمایت از اجتماعی فراگیر ارائه می دهد. وی با ترکیب ملاحظات نظری در مورد خوشبختی و کیفیت زندگی (روش های مبتنی بر شایستگی) با داده های تجربی خود ، چشم اندازهای جدیدی را در مورد چند بعدی بودن فقر ، شمول اجتماعی و تعیین سرنوشت خود باز می کند.

[ad_2]

source link