دانلود کتاب Tangled Promise : Sinful Truths, #4

[ad_1]

من به قول خود عمل کردم و بیش از حد با افراد زیادی کار کردم. همه وعده ها در تار و پود گناه و حقیقت قرار دارند. اما چیزی که می توانم از آن اطمینان داشته باشم این است … من باید این-ما را پایان دهم. این چهارمین کتاب از مجموعه “حقیقت گناه” است.

[ad_2]

source link