دانلود کتاب Tantalum and Niobium-Based Capacitors : Science, Technology, and Applications

[ad_1]

این کتاب به طور جامع به تحلیل علم ، فناوری و کاربرد خازن های پایه تانتال و نیوبیوم می پردازد. نویسنده در مورد دانش پایه ، با تمرکز بر پایداری ترمودینامیکی ساختار اساسی کاتد Me-Me2O5 (من: Ta ، Nb) ، فرایند اصلی تخریب و مکانیسم هدایت بحث کرده است. محتوای مربوط به فناوری شامل فصول فنی است که مراحل اصلی تولید را از پودر درجه خازن تا آزمایش خازن به پایان رسانده است. برنامه های کاربردی مورد بحث شامل قابلیت اطمینان بالا ، شارژ بالا و بازده انرژی ، ولتاژ کار بالا ، درجه حرارت بالا و غیره است. اساس علمی خازن ها ، فناوری پیشرفت و ارتباط بین عملکرد فوق العاده و قابلیت اطمینان را نشان داد. مدلهای نظری مورد بحث شامل ترمودینامیک دی الکتریکهای بی شکل ، مکانیسم هدایت در ساختارهای عایق فلزی – نیمه هادی (MIS) و نمودار باند انرژی نیمه هادیهای آلی است.

[ad_2]

source link