دانلود کتاب Technical Safety – An Attribute of Quality : An Interdisciplinary Approach and Guideline

[ad_1]

این کتاب بر روی امنیت فنی ، روش های گسترش برنامه های فعلی و محتوایی است که خطرات مربوط را قابل پیش بینی تر می کند. این “مشترکات پنهان” مفاهیم مختلف امنیتی فنی را شناسایی می کند و روشهای مربوطه را برای هر رشته در یک راهنما تنظیم می کند. آینده اینجاست: ما دائماً با تغییر از طریق علم ، تحقیق و فناوری روبرو هستیم و از طریق توسعه صنعتی و نوآوری ها و پیچیدگی های جدید با تغییر روبرو هستیم. جامعه ما اساساً به سیستم های فناوری ، زیرساخت ها و م componentsلفه های هوشمند بهم پیوسته در گوشه گوشه محیط انسان بستگی دارد. این سیستم ها خواستار امنیت فنی شده اند. شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات فنی قابل توسعه در اسرع وقت برای جلوگیری و یا کاهش خطرات احتمالی از طریق اقدامات متقابل مناسب ضروری است. هر زمینه فنی امنیت فنی را به روش خاص خود توضیح می دهد. با این حال ، اگر مفهوم امنیتی به طور کامل استفاده شود ، باید با تمام زمینه های فنی سازگار باشد – این کتاب با موفقیت این چالش را حل می کند.

[ad_2]

source link