دانلود کتاب Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه تهدید تروریسم معاصر مفاهیم مهمان نوازی غربی را از بین برده است. این تحقیق فراتر از تأثیر مستقیم تروریسم است که هر روز در رسانه ها توصیف می شود ، و برنامه های سیاست خارجی سیاستمداران اروپایی و آمریکایی را شکل داده است. این چارچوب مفهومی نحوه ظهور و گسترش تروریسم در غرب را بررسی می کند ، و نشان می دهد که تروریسم چگونه است با غرب ، و همچنین مصرف گرایی اوقات فراغت و مهمان نوازی بین المللی.

[ad_2]

source link