دانلود کتاب The Bride of Christ – A Metaphor for the Church

[ad_1]

واتیکان ، ساختار دگماتیک دومین کلیسای سنهدرین واتیکان ، از تصاویر مختلفی برای صحبت در مورد کلیسا استفاده می کند. این مطالعه در مورد کلیسا به عنوان عروس مسیح است. برخلاف تصویر بزرگ کلیسا به عنوان قوم خدا و بدن مسیح ، از دومین کنفرانس واتیکان تصویر کلیسا به عنوان عروس مسیح هرگز به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. تحقیق حاضر یک مطالعه کلامی و سیستماتیک کلامی از این تصویر است. مشکل اصلی آن این است که این استعاره می تواند درباره ماهیت کلیسا و تأثیر آن در زندگی کلیسایی امروز به ما بگوید.

[ad_2]

source link