دانلود کتاب The Business Ecosystem in the Middle East and Europe: Geopolitics, Brand Equity and Frugal Entrepreneurship

[ad_1]

این نسخه خطی اساساً قبل از آنکه سازمان بهداشت جهانی (CO) COVID-19 را به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی تعیین کند ، تکمیل شد. در نتیجه هرج و مرج اقتصادی و تلفات جانی تأثیر مهمی بر اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران دارد.در رقابت خصمانه بین چین و غرب ، عدم اطمینان ناشی از حمایت از تجارت و سرمایه گذاری افزایش یافته است. با توسعه حمایت از تجارت ، از كشورها خواسته می شود كه به طور داخلی روی آورند و تدابیری را برای افزایش انعطاف پذیری و خودكفایی زنجیره های تأمین و ارزش اتخاذ كنند. رقابت برای سرمایه گذاری بین المللی و توسعه بخش خصوصی بیش از پیش شدیدتر می شود. تنظیم و تنظیم مقررات آن سیستم. این مقاله از تمام مناطق فوق الذکر در خاورمیانه و اروپا به عنوان پیش زمینه استفاده می کند و از 26 کشور / منطقه مجموعه داده “محیط کسب و کار” بانک جهانی به عنوان زیرمجموعه برای تجزیه و تحلیل اکوسیستم تجارت در خاورمیانه و اروپا استفاده می کند. این مرکز شواهدی از شکاف در دستیابی به کیفیت نظارتی را کشف می کند و برخی پیشنهادات را برای دستیابی به این هدف ارائه می دهد. علاوه بر این ، از داده های تراز پرداخت برای به چالش کشیدن این مفهوم سنتی استفاده می کند که بهبود موفقیت کیفیت محیط نظارتی از طریق اصلاحاتی که به دنبال معیارهای “ده اصلاحات تجاری” (DBR) انجام می شود ، همیشه سود خالص سرمایه گذاری مستقیم قابل توجهی به همراه داشته است. برعکس ، این نشان می دهد که برخی از اقتصادهای نمونه با سیستم های نظارتی کاملاً قابل پیش بینی و شفاف هنوز هم برای حمایت از موقعیت های خارجی خود به سرمایه گذاری خالص اوراق بهادار متکی هستند. این نسخه خطی بر اساس ادبیات منتشر شده در مورد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) تهیه شده و چارچوب “توجه-علاقه-تمایل-اقدام” (AIDA) و مدل های ارزش ویژه برند Keller و Aaker را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این یک مدل مفهومی را ارائه می دهد که ترکیبی از مدل Aaker ، بازاریابی درونی (IM) و رهبری تفکر (TL) به یک چارچوب ارزش ویژه نام تجاری یکپارچه مبتنی بر مصرف کننده (ICBBEF) است که از گسترش مقیاس شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) پشتیبانی می کند. عصر دیجیتال. این مقاله با کاوش در برخی از استدلال های فرهنگی و شناختی که تصمیم گیرندگان تجاری کوچک و متوسط ​​هنگام مدیریت ارزش ویژه برند خود با آن روبرو می شوند ، تصویب روشهای ابتکاری صرفه جویی در منابع توسط شرکتهای کوچک و متوسط ​​را مشخص می کند. سپس ، موضوعات کلیدی در ادبیات و پنج (5) مصاحبه کیفی مطالعه موردی در یک چارچوب جدید مدیریت برند ابتکاری (HBMF) ادغام شد. این شامل مدل Aaker ، بازاریابی درونی ، رهبری اندیشه ، بهبود مستمر مکانیسم بازخورد رضایت مشتری ، صرفه جویی در تخصیص و استفاده از منابع و ادغام کلی جهت گیری فرهنگی با قدرت و مسئولیت است. این نسخه همچنین در مورد جستجوی روشهای جدید و کارآمدتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات مسکونی در هلند بحث می کند. بنابراین ، روش های لذت گرایانه ای را برای تخمین و ارزیابی قیمت املاک و مستغلات در پیش می گیرد و بر این اساس یک چارچوب زیست پذیری ایجاد می کند که از کارآفرینی اقتصادی صرفه جویی در املاک مسکونی کشور پشتیبانی می کند. این نسخه به سه قسمت تقسیم می شود: بخش اول اکوسیستم تجارت منطقه ای را تجزیه می کند و بر ضرورت اصلاحات اساسی تأکید می کند ؛ بخش دوم ادبیات مربوط به ارزش ویژه برند را مرور می کند و فرهنگ و شناخت مورد استفاده توسط استراتژی نمونه SME را پیشنهاد می کند ؛ بخش سوم به بررسی موضوع کارآفرینی صرفه جو در بازار املاک و مستغلات مسکونی هلند.

[ad_2]

source link