دانلود کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects

[ad_1]

این کتاب بر تحلیل توسعه کاتولیک در تایوان متمرکز است و چالش های معاصر پیش روی آن را مورد بحث قرار می دهد. این مقاله بررسی می کند که چگونه انقلاب در سرزمین اصلی چین در سال 1949 تعداد زیادی از روشنفکران چینی را به تایوان آورد و منابع انسانی ارزشمندی را برای کلیسای کاتولیک در تایوان برای محلی سازی الهیات و مراسم مذهبی فراهم کرد. این کتاب جنبه های مختلف توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان را در چارچوب بومی سازی در نظر می گیرد ، و چگونگی آشکار ساختن همه کاره بودن کلیسای کاتولیک در تایوان را از طریق تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبان شناسی ، موسیقی و ادبیات بررسی می کند.

[ad_2]

source link