دانلود کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey

[ad_1]

منبع مشترک رشد اقتصادی و توسعه ، موفقیت یا عدم موفقیت به جای انطباق یک طرفه با مدلهای بازار یا دولت ، در حاکمیت سیستماتیک و عدم تمرکز مکمل سیستم نهفته است. برای تأیید این نکته ، آکان از مطالعات موردی ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه (یک کشور پیشرفته پیشرفته ، یک کشور اخیر توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه) استفاده کرد. زبان آکان یک چارچوب ساده برای درک دو نکته فراتر از وسواس ایدئولوژیک فراهم می کند. اولین چگونگی عملکرد و توسعه مدل G + D است ؛ پویایی های اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی بهم پیوسته است. دلیل دوم این است که چرا مدل هدایت شده توسط بازار یا کشور به هر دو کشور پیشرفته و در حال توسعه موفق و ناکام مانده است.

[ad_2]

source link