دانلود کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی انتقادی از دانشگاه های سازمانی را ارائه می دهد. روایت شخصی نویسنده بین واقعیت دانشگاه شرکتی و سخنرانی دانشگاه کارآفرینی رخ می دهد ، که نویسنده را قادر می سازد فاش کند که دانشگاه شرکتی از نظر ساختاری با فعالیت های روشنفکران کارآفرین مخالف است. این کتاب نه تنها به تناقضات درونی دانشگاه های شرکتی می پردازد ، بلکه به همدستی روشنفکران بوروکراتیک در کپی برداری از قفس آهنین بوروکراسی نیز می پردازد. بارو از میراث پیر ژوزف پرودون استفاده می کند و معتقد است که روشنفکران کارآفرین ، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی ، باید مستقیماً از طریق روند بین بازار و دولت اقدام کنند. انتقال دشوار برای بهبود شرایط خود ما.

[ad_2]

source link