دانلود کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization

[ad_1]

این کتاب روش جدیدی برای مطالعه ارتباط منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند. این سه فرآیند مهم سیستماتیک را تعریف می کند که اتحادیه اروپا را از منظر پویا به عنوان یک پروژه منطقه گرایانه تعریف می کند: گسترش ، همسایگی و سیاست های فراجناحی آن. این کتاب معتقد است که این فرایندها در مجموع نشان دهنده تغییر پویای هدف اصلی منطقه گرایی اروپا است ، یعنی گذار از یک روند ساخت منطقه ای با نگاه به درون ، به یک سیستم تعاملی جهانی باز و انتخابی.

[ad_2]

source link