دانلود کتاب The Palgrave Handbook of Survey Research :

[ad_1]

این کتاب راهنمای جامع مرجع برای محققان ، آژانس های تأمین بودجه و سازمان هایی است که در تحقیق و تحقیق فعالیت می کنند. این مجموعه از اسناد با استفاده از نتایج تحقیق از تیمی از متخصصان کلاس جهانی ، چالش های جمع آوری داده های مبتنی بر نظرسنجی امروز و فرصت های بالقوه ارائه شده توسط روش های جدید تحقیق پیمایشی (از جمله تدوین سیاست ها) را بیان می کند. این مقاله در مورد نوآوری روشهای نظرسنجی و چگونگی بررسی دانشمندان و پزشکان در زمینه بررسی داده ها در زمینه انفجار منابع جدید داده های دیجیتالی بحث می کند. این کتابچه راهنما به چهار قسمت اصلی تقسیم شده است: چالش های تحقیق معمول بررسی ؛ گسترش فرصت های جمع آوری داده ها ؛ روش های ارتباط داده های نظرسنجی با منابع خارجی ؛ فصل 23 کتاب دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY 4.0 است ، پیوند برای:. springer.com.

[ad_2]

source link