دانلود کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :

[ad_1]

منافع شخصی انگیزه مهمی برای بشر است این کتاب به بررسی پیشرفت آن در ایالات متحده و تأثیر آن در سیاست ، تجارت و روابط شخصی می پردازد. در دوران پس از جنگ ، درک آمریکایی ها از منافع شخصی خود از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی خود فهم” به منافعی که مردم تشخیص می دهند تغییر کرده است و این همان چیزی است که آنها درگیر آن هستند. انجمن. “فردگرایی” – منظور او از چارچوب محدودی است که معمولاً مردم را به دنبال منافع خود با هزینه جامعه سوق می دهد. این کتاب از طریق تحلیل محتوای کیفی و کمی سخنرانی های ریاست جمهوری ، کمیته های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این تحول را ثبت کرده و سپس تأثیر منفی آن بر دموکراسی را بررسی می کند.

[ad_2]

source link