دانلود کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?

[ad_1]

اکنون مردم در مورد نقش شهرها و شبکه های فراملی شهری در حاکمیت آب و هوای جهانی خوش بین هستند. با این وجود ، ضمن رونق ، این احساس نیز وجود دارد که قدرتی که توسط شهر اعطا می شود – و غالباً توسط شهر فرض می شود – اغراق آمیز است. قدرت شهرها و شبکه های شهری برای ایفای نقش در سیاست های جهانی آب و هوا آشکار نشده است. این کتاب اهمیت شهرهای شرکت کننده در سیاست های جهانی آب و هوا را بررسی می کند و چارچوب نظری را می توان برای درک قدرت شهرها در شبکه های فراملی شهری ، شرکت های چند ملیتی و دولت های ملی بیان کرد. این کتاب علاقه دانشجویان و دانشمندان به حاکمیت فراملی ، سیاست جهانی محیط زیست و تغییرات آب و هوایی را برانگیخته است.

[ad_2]

source link