دانلود کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process

[ad_1]

در آموزش آسیب شناسی ، یک شکاف بزرگ در روش های تدریس بین دانشکده های پزشکی و دستیاران وجود دارد. در نتیجه ، کارآموزان آسیب شناسی اغلب بدون آمادگی وارد صفوف ساکنان می شوند. این کتاب به طور کامل به صورت رنگی توضیح داده شده است ، اساس آسیب شناسی عملی را بنا نهاده و پایه و اساسی برای ایجاد پایگاه دانش فراهم کرده است. این شامل اطلاعات مقدماتی مقدماتی و پیشرفت هر سیستم اندامی است. در هر فصل ، یک بررسی مختصر از بافت شناسی طبیعی قابل توجه ، بحث در مورد انواع نمونه های معمولی ، مطالعه استراتژیک نمونه ها و بحث در مورد روابط متقابل بین چندین تشخیص مختلف.

[ad_2]

source link