دانلود کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?

[ad_1]

دستت را بلند کن! چه کسی می خواهد پناهنده شود؟ البته که نکردم! مادرم ایده های دیگری دارد. در لحظه ای سرنوشت ساز ، مشت آهنین مظلوم دست خود را آزاد کرد. این همان چیزی است که او نیاز دارد. ما از دو مرز عبور کردیم. موانع جسمی آسان است. ایجاد شکاف فرهنگی دشوارتر است. این داستان در مورد جهل ، خودخواهی و ضعف انسان است. اما مهمتر از همه ، شجاعت ماندگار مردم عادی در زمانهای خارق العاده ای گیر کرده است.

[ad_2]

source link