دانلود کتاب The Soils of Ecuador :

[ad_1]

این اولین کتابی است که به طور جامع درباره خاک اکوادور بحث می کند. این محتوا غنی است و اطلاعاتی در مورد خصوصیات منحصر به فرد و توزیع این خاکها فراهم می کند. به دلیل تأثیر آندها ، آب و هوا و مواد والدین بسیار تغییر کرده است. یک کشور نسبتاً کوچک مانند اکوادور دارای چندین سفارش خاک است که در کشورهای دیگر نادر است. آند این کشور را به سه منطقه منحصر به فرد تقسیم می کند: دشت ساحلی ، ارتفاعات آند و منطقه آمازون. به دلیل شرایط مختلف منطقه ، توسعه خاک آنها متفاوت است. همچنین لازم است جزایر گالاپاگوس به عنوان یک منطقه جداگانه با آب و هوای خاص و وضعیت والدین رفتار شود.

[ad_2]

source link