دانلود کتاب The Sunken Tower : The Dragonspire Chronicles, Book 5

[ad_1]

نسل ها از دهکده Dragonspire of Dragonriders محافظت کرده اند. اکنون یاز باید آنها را نجات دهد. او فقط می خواست آنها بدانند که پدرش را کجا بردند. در همان زمان سرانجام حکیم تاریک آریل را اسیر کرد. تحت کنترل او ، آنها تصمیم گرفتند که Dragonspire نهایی را اشغال کنند. فقط یک فرقه دیوانه بین آنها ایستاد و جاه طلبی های دیوانه آنها را درک کرد. آیا یاز می تواند Dragonriders را آزاد کند و پدرش را پیدا کند قبل از اینکه خیلی دیر شود؟

[ad_2]

source link