دانلود کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :

[ad_1]

در این کتاب مکانیک ترمو الاستیک دالهای نازک بتونی مستطیل شکل بحث شده است. از طریق مشتق نظری و مثالهای عددی ، راه حلهای تحلیلی انحراف ، گشتاور خمش ، ارتعاش حرارتی و کمانش حرارتی صفحه نازک مستطیل بتونی به طور مفصل توضیح داده شده است. برای سهولت کاربرد ، کتاب همچنین شامل جدول محاسبه برای انحراف و خمش لحظه های یک ورق بتونی مستطیل شکل با چهار مرز و شرایط مرز آزاد است.

[ad_2]

source link