دانلود کتاب Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts

[ad_1]

این کتاب آینده را بعد از زبان مادری بررسی می کند. این مقاله ماهیت زبان مادری را در زمینه ژاپنی (انگلیسی و ژاپنی) و مبنای احتمالی استخدام معلم زبان در صورت رد شدن زبان مادری را بررسی می کند (یعنی معلم آینده زبان انتظار دارد که چه کاری انجام دهد ، و آیا واقعاً چنین است؟) . با کاوش در روایت های فردی-معلمی-پژوهشی مربوط به تجربه در محل کار و شمول / استثنا-مبتنی بر زبان ، و همچنین ژاپنی به عنوان زبان مادری در آموزش زبان خارجی ، مشکلات مدل های آموزش زبان مادری را در آموزش زبان خارجی آشکار می کند. . سپس ، با مطالعه مفاهیم پس از زبان مادری مربوط به دیدگاه های چند زبانه و جهانی سازی ، به ویژه تمرکز بر آموزش ، به دنبال راه حل برای این مشکلات است.

[ad_2]

source link