دانلود کتاب Trauma in Otolaryngology :

[ad_1]

تروما جنبه مهمی در تمام مشاغل پرستاری بالینی است. به طور کلی ، هر حرفه روش ها و پروتکل های خاص خود را برای مقابله با آسیب روحی دارد. این کتاب تمام جنبه های آسیب گوش و حلق و بینی را برای همه گروه های عملی (از جمله دانشجویان ، کارآموزان و متخصصان مستقل) متمرکز کرده و راهنمایی های لازم را برای بهینه سازی مدیریت آسیب گوش و حلق و بینی ارائه می دهد.

[ad_2]

source link