دانلود کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father

[ad_1]

بیشتر روشهای الهیات شرعی انسان محور است: مطالعه آیین مقدس بر رفتار معتقدین ما متمرکز است. توماس اف تورنس و جیمز بی تورانس رویکرد تثلیث و مسیحیت محور را ارائه دادند. این امر نه تنها “چرا” عبادت ، بلکه نه تنها “چه” یا “چگونه” عبادت را آگاه می کند ، و همچنین بر شخصی که ما می پرستیم متمرکز است. مهمتر از همه ، این نقش كلیدی انسان اصلی مسیح را به عنوان كاهن اعظم معراج كاملاً تشخیص می دهد ، وی تنها عبادت كامل را فراهم می آورد و روح القدس ما را قادر می سازد تا تنها خدا را به وسیله او پرستش كنیم.

[ad_2]

source link