دانلود کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective

[ad_1]

این کتاب درک درستی از ارکان اصلی سیستم های اعتماد و شهرت را در یک محیط تجارت الکترونیکی ارائه می دهد. این روشهای اصلی موجود را معرفی می کند و آنها را از منظر مدیریت ارزیابی می کند. این کتاب بدون نیاز به افتادن خواننده در جزئیات فنی ، محیط فنی لازم را ترسیم می کند. یک نقشه راه برای اجرا در سطوح استراتژیک و تاکتیکی و همچنین رهنمودهایی برای پیوند مدیریت اعتماد و اعتبار به سیستم های اطلاعاتی موجود ارائه می دهد. استانداردها و راه حل های موجود مانند سیستم های توصیه ، وب سرویس ها ، معناشناسی و فناوری های داده بزرگ برای جلوگیری از کار خرابکارانه با استفاده از رتبه بندی های کاذب ، هویت های جعلی و سایر موارد امنیتی در متن قرار می گیرند. چشم انداز آخرین و تحولات آینده کتاب را کامل می کند.

[ad_2]

source link