دانلود کتاب Twin Star Exorcists, Volume 17

[ad_1]

هنگامی که روکورو و خاندانش آخرین توان ذهنی خود را برای جنگ با شیطان هجیریمارو صرف کردند ، آریما تلاش کرد تا از حمله یوتو و دو کگار قدرتمند دیگر به دنیای انسان جلوگیری کند. اما او نمی تواند یکجا در سه مکان ظاهر شود ، یا می تواند؟ … امتیاز: T

[ad_2]

source link