دانلود کتاب Ugly Peasant Wife: Money Grubber : Volume 4

[ad_1]

یک مأمور فوق العاده که به قرن 22 مهاجرت کرد ، لباس یک دختر چاق احمق و زشت پنج اتاقه را پوشیده بود ، شوهرش جوان درگذشت و شوهرش در همان روز مهاجرت فروختند. خانواده ای که نمی خواستند نقل مکان کنند چهار دیوار باقی مانده بود و فقط یک جریب زمین باقی مانده بود و فقط عموی جوان او برای گذران زندگی خود باقی مانده بود.همسران آنها ناگهان در هیچ کجا ظاهر نشدند ، همسرم ، من شوهر شما هستم یانگ شینیو چشمهایش را چرخاند و برگشت ، من زشت هستم ، لبخند مرد مانند یک زن زشت گلدار ، رئیس کوچک است ، دیگر به چه چیز دیگری نیاز داری؟

[ad_2]

source link