دانلود کتاب Umstrittene Helden : Heroisierungen in der Bundesrepublik Deutschland

[ad_1]

آلمانی ها و قهرمانان آنها موضوعاتی هستند که بین دفاع قهرمان ، قهرمان پرستی و خواستار قهرمانان متناوب هستند. آنا کاووادیاس قهرمانان متنوعی را در کتاب خود نشان داد ، ریشه شخصیت ها را بررسی کرد و در صحنه های متراکم از تأسیس پروس تا اتحاد مجدد آلمان به عنوان یک قهرمان توصیف کرد. این کتاب برای دانشجویان و معلمان تاریخ ، سیاست و علوم اجتماعی ، یادمان ها ، موزه ها و بنیادها است.

[ad_2]

source link