دانلود کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities

[ad_1]

این کتاب نظریه انتقادی برند در آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده طرفدار ارائه آموزش عالی برای همه و قرار دادن آموزش عالی به عنوان یک حق انسانی ضروری برای رفاه شهروندان و دموکراسی است. ابتدا این کتاب مفهوم میل را به عنوان مبنای تئوری برند معرفی می کند. سپس ، نویسنده از مفهوم مرتبط بودن و اتصال میل برای تعمیق بیشتر درک ما از آموزش عالی به عنوان یک پروژه آزادکننده استفاده می کند. فصل 4 هویت نام تجاری را بررسی می کند ، که ثابت می شود یک سرمایه گذاری گذشته در نامگذاری است. برای توضیح تئوری نامگذاری در شکل گیری هویت از عملیات ریاضی استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده همچنین مفهوم هنرهای لیبرال را مورد مطالعه قرار داد ، و تحلیلی از مردم نگاری و گفتمان انتقادی در کالج هنرهای لیبرال ارائه داد.

[ad_2]

source link