دانلود کتاب Unexpected Betrayals : The Enhanced Series, #1

[ad_1]

مری کمبل از خدمت به کل شهر خسته شده است. از آنجا که وی در سن 12 سالگی وارد بلوغ شد ، همه پسران و پسران شهر وی او را می خواستند. او هم نمی توانست آنها را رد کند. اگرچه تمام ادعاهای وی متوقف شده است ، اما تا زمانی که او بخواهد آنچه را می خواهند می پذیرند. آنها این باور را داشتند زیرا بدن او آنها را می خواست. اگرچه ذهنش با آن مخالفت کرد ، اما بدن او مخالفتی نکرد. حتی اگر از آنها متنفر باشد ، با هرکسی رابطه برقرار خواهد کرد. او که زندگی اش را غیر قابل تحمل می داند ، تصمیم گرفت به کالیفرنیا برود و زندگی جدیدی را شروع کند.

[ad_2]

source link