دانلود کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :

[ad_1]

در این مقاله نیروهای آیرودینامیکی در خروجی چسبناک و قابل فشردگی تجزیه و تحلیل می شود. این نظریه منحصر به فرد است زیرا تئوری نیرو در مورد خروجیهای کاملاً لزج و قابل فشردگی ناویر-استوکس اعمال می شود ، و ادغام آنها با دینامیک سیالات محاسباتی را آسان می کند ، بنابراین پایه عمیق آیرودینامیک مدرن را تشکیل می دهد. این پایان نامه سه سهم اساسی در آیرودینامیک نظری دارد و پیشنهاد می کند: برای تثبیت جریان و خصوصیات مجانبی آن در میدان دور ؛ (3) نظریه عمومی میدان نزدیک ، برای تشخیص جزئیات کلیه اجزای فیزیکی آیرودینامیک و گشتاور استفاده می شود.

[ad_2]

source link