دانلود کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification

[ad_1]

این کتاب بینش و توضیحاتی در مورد نقش سیستم های بی سیم پوشیدنی و بی نظیر در تعیین مقدار پاسخ گام به گام و رفلکس ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربرد آنها برای تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های رسانه ای قابل حمل برای تعیین کمیت راه رفتن و پاسخ رفلکس در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و ادغام با اینترنت اشیا و رایانش ابری جمع شده است. نقطه نظرات این کتاب از اولین کاربرد این دستگاه ها در تلفن های هوشمند گرفته تا کمی راه رفتن و پاسخ بازتاب به سطح فعلی است. دکتر LeMoyne چندین برنامه دستیابی به موفقیت را با استفاده از تلفنهای هوشمند و دستگاههای رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخگویی به راه رفتن و بازتاب منتشر کرده است.

[ad_2]

source link