دانلود کتاب Welfare Activities by New Religious Actors : Islamic Organisations in Italy and Switzerland

[ad_1]

این کتاب با هدف حل مشکلات کلی مربوط به مشارکت رفاهی سازمانهای اسلامی در اروپا ، فعالیتهای رفاهی اسلامی را در مناطق شهری در سوئیس و ایتالیا مقایسه می کند. ساختارهای ژنو ، میلان ، رم و زوریخ ؛ چهار شهر هنوز در ادبیات رفاه اسلامی تجزیه و تحلیل نشده است. همچنین با گردآوری دو زمینه تحقیقاتی که بندرت با یکدیگر گفتگو می کنند: تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی و تئوری فرصت های سیاسی ، فرصت ها و محدودیت های نهادی را که می توانند بر اشکال فعالیت های اجتماعی و مذهبی در سطح محلی و بین المللی تأثیر بگذارند ، بررسی می کند. برای محققان جامعه شناسی ، مردم شناسی و مطالعات دینی ، این محققان مدارای اجتماعی و سیاسی مسلمانان اروپا و فعالیت های اجتماعی سازمان های اسلامی در کشورهای غربی را مطالعه می کنند.

[ad_2]

source link