دانلود کتاب Wer stirbt schon gern wie Sokrates?

[ad_1]

تحصیل فلسفه در کنستانز؟ تجارت خطرناک دانشجوی فلسفه ، نیکودموس هازلوهن ، تازه تحصیلات خود را آغاز کرده بود که مظنون اصلی قتل شد. اما برای سال اول ، چالش خیلی بزرگ نخواهد بود و مشکل خیلی دشوار نخواهد بود – زیرا نابغه خود خوانده آزادانه اعتراف می کند: من می دانم که هیچ چیز نمی دانم. این نگرش کاملاً مناسب است – زیرا به نظر هیچ چیز نمی رسد!

[ad_2]

source link