دانلود کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های جدیدی را در مورد تاریخ تحصیلات عالی زنان آمریکایی معرفی می کند. این مقالات با معرفی صداها و دیدگاه های جدید در ادبیات تاریخی آموزش عالی از اوایل قرن 19 تا 1970 ، در مورد اهمیت گروه های مختلف آموزش زنان یا رد تحصیلات آنها و مطالعه عمیق این نژادها ، نژادها ، مفاهیمی مانند دین و ملیت تعیین کننده این تجربه است. نش نشان می دهد که چگونه بررسی تاریخچه آموزش زنان می تواند درک ما از م institutionsسسات آموزشی و فرایندها را به طور گسترده تری دگرگون کند.

[ad_2]

source link